Hlavní strana

Logo KSLP

 

Nadřízený se ptá pracovníka:
"Co myslíte, že je základní problém v naší firmě: nevědomost nebo nezájem?" 
Pracovník: "Nevím, a ani mě to nezajímá."

 
Prosinec 2015

Pour Féliciter 2016!

 

Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku. Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

Optimista zůstává vzhůru do půlnoci, aby viděl příchod nového roku. Pesimista zůstává vzhůru proto, aby se ujistil, že starý rok opravdu odešel.

* * *

Nechť všechny vaše problémy v novém roce trvají stejně dlouho jako vaše novoroční předsevzetí.

* * *

Alkohol je náš největší nepřítel, ale na Silvestra se človek musí smířit i se svým největším nepřítelem. Alkohol je metla lidstva, ale zametat se musí.

* * *

Možná vás překvapí, že zkratka PF je čistě český fenomén, který nikde jinde (snad kromě Slovenska) nenajdete. Zkratka je odvozena z francouzského Pour féliciter - "pro štěstí". Zkratka PF je vynálezem hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína.
Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí.

Zdroj: http://www.originalni-pf.cz/index.htm

 

Dokumenty ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5. prosince 2015

 

Dopis členům KSLP ze dne 16.12.2015
Dokument PDF

Zápis ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., konaného dne 5.12.2015 v zasedací místnosti SČMVD v Praze
Dokument PDF

Usnesení shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s. ze dne 5.12.2015
Dokument PDF

Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.
Dokument PDF

Stanovy KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s., schválené 5.12.2015
Dokument PDF

 

Pozvánka na shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

 

V sobotu 5. prosince 2015 od 10.00 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (4. patro, zasedací místnost B) na adrese Václavské náměstí 21, Praha 1, koná shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, z.s.

Bližší informace naleznete v pozvánce (ve formátu PDF) - zde
Návrh nových stanov KSLP (ve formátu PDF) - zde
Rozšířený obsah připravované publikace (ve formátu PDF) - zde

 
Leden 2015

Novinky: Změna názvu a aktualizace stanov KSLP 2014, přírůstky v knihovně KSLP, nová adresa webu KSLP

 

Bližší informace ke změně názvu a aktualizované znění stanov KSLP (v souvislosti s novým občanským zákoníkem) naleznete tady.

Příruční knihovna KSLP byla doplněna o 4 nové tituly, v seznamu (zde) jsou přírůstky vyznačeny červeným písmem na žlutém podkladu.

Web KSLP je od 2. ledna 2015 dostupný též na nové webové adrese http://www.kslp.info (nebo zkráceně http://kslp.info). Původní adresa webu http://www.kslp.blgz.cz (nebo zkráceně http://kslp.blgz.cz) zůstává nadále v platnosti.

 
Prosinec 2014

Pour Félicitér 2015!

Novoroční pozdrav

"Pax hominibus bonae voluntatis." - "Pokoj lidem dobré vůle." (Lk 2,14)

Dokumenty ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., konaného dne 30. listopadu 2013

  • Zápis a usnesení ze shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., konaného dne 30. listopadu 2013 v zasedací místnosti SČMVD v Praze
    Dokument PDF

  • 1) 25 let KSLP - Projev na výročním shromáždění členů a delegátů KSLP – České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s., Praha, 30.11.2013 (Ing. Jan Procházka, CSc.)
    2) Projekt Evropských center pro zaměstnaneckou participaci (Ing. Pavel Navrátil)
    3) Informace o spolupráci s AZ (Josef Smrčka)
    Dokument PDF

 
Prosinec 2013

V sobotu 30. listopadu 2013 od 10:00 do 12:30 hodin proběhlo v domě Svazu českých a moravských výrobních družstev (Václavské náměstí 21, Praha 1, 5. patro, sál F) shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s. (dále jen "KSLP") za účasti 14 členů a delegátů (viz pozvánka).
Jednání proběhlo v souladu s navrženým programem:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období a náměty pro další činnost
3. Zpráva o hospodaření
4. Zpráva kontrolní komise ke zprávě o hospodaření
5. Informace o novém občanském zákoníku (NOZ) a úpravě stanov
6. Diskuse
7. Volby členů představenstva a kontrolní komise
8. Schválení usnesení
9. Závěr

K bodům 1. a 2. vystoupil řídící shromáždění Ing. Jan Procházka, CSc. (předseda představenstva). Věnoval se zejména situaci v USA, myšlence pozemkového trustu, kdy občané provozují developerskou činnost na pozemcích obce. Představil český překlad knihy Jaroslava Vaneka: Sjednocená teorie společenských systémů / Radikální křesťanská analýza (přeložili Ing. Jan Procházka, CSc. a Ing. Miroslav Stainer, CSc.), vydané nákladem KSLP v r. 2013) v knižní podobě a na CD. Ing. Pavel Navrátil seznámil přítomné se situací v zahraničí (pilotní projekt a národní centra zaměstnanecké participace), Josef Smrčka se zabýval myšlenkou družstevního inkubátoru a spoluprací s občanskou iniciativou Alternativa Zdola (AZ).

Před zahájením shromáždění (1)
Před zahájením shromáždění (1)
...pokračovat
Listopad 2013

Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který mj. ruší a nahrazuje řadu dosavadních samostatných zákonů (obchodní zákoník, zákon o vlastnictví bytů a j.). Mezi zrušenými je i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (ve znění novel č. 300/1990 Sb. a 33/2008 Sb.).
V současnosti (tj. do 31.12.2013) jsou občanská sdružení registrována v seznamu občanských sdružení vedeném ministerstven vnitra. Nová úprava do značné míry navazuje na terminologii z dob monarchie - spolek jako právní  forma korporace, pro odlišení od sdružení bez právní subjektivity. Na rozdíl od nynějších 22 paragrafů zákona o sdružování občanů je právní úprava spolků řešena v paragrafech 214 -  302 nového občanského zákoníku (NOZ), přitom ale některá ustanovení odkazují na jiné části NOZ, týkající se právnických osob.

...pokračovat

Pozvánka na shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s.

V sobotu 30. listopadu 2013 od 10.00 hodin se v budově Svazu českých a moravských výrobních družstev (5. patro, zasedací místnost F) na adrese Václavské náměstí 21, Praha 1, koná shromáždění členů a delegátů KSLP - České společnosti pro zaměstnaneckou participaci, o.s.

Bližší informace naleznete v pozvánce ve formátu PDF zde

Aktuality|22. listopadu 2013|trvalý odkaz

Archív

Polemika

Ing. Vlasta Hábová:
Družstevnictví v sevření ideologických dogmat v Čechách
(Britské listy, 2.3.2012)

http://www.blisty.cz/art/62527.html

Rychlé komentáře

Významné dny a svátky

 

1. července

je Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem architektů. Podle některých zdrojů připadá Světový den architektury na první červencový den, podle jiných zdrojů až na první pondělí v říjnu. U nás se den architektury připomíná jak v červenci, tak v říjnu.

 

2. července

je Světový den neidentifikovatelných létajících objektů (UFO). Mezinárodní den neidentifikovatelných létajících objektů byl vyhlášen předsedou Výzkumného střediska vesmírných věd Sírius UFO Haktanem Akdoganem v roce 2001. Je slaven jako připomenutí takzvaného roswellského incidentu, kdy v roce 1947 údajně spadla v americkém státě Nové Mexiko loď s několika mimozemšťany na palubě. Oficiální stanovisko úřadů ale tehdy znělo, že v poušti havaroval tajný průzkumný balón. Ať už na farmě u Roswellu v Novém Mexiku havaroval na přelomu června a července 1947 špionážní balon nebo mimozemšťané, jedno je jisté. Na výročí této události připadá světový den UFO. A debaty, zda je lidstvo ve vesmíru samo, ten den pravidelně nabývají na intenzitě.

 

4. července

je Světový den boje proti chovu delfínů v zajetí. Člověk se střetává s delfínem tehdy, když oba rybaří. Každý rok se tisíce delfínů utopí v sítích rybářů. Pokud je poškozen echosystém, kterým by si jinak delfín přivolal pomoc, dochází k vyvržení na souš a k následné smrti zvířete. Existují ověřené případy, kdy delfíni poskytli pomoc nejen jedincům vlastního druhu. Záchrannou reakci delfínů vyvolávají dokonce i žraloci, vůči nimž jinak delfíni projevují nesmiřitelnou agresivitu. Stejný instinkt byl příčinou záchrany tonoucích se lidí.

 

5. července - státní svátek

je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 6. 4. 885 v Sadech u Uherského Hradiště či Velehradu zemřel byzantský mnich a církevní činitel Metoděj. Narodil se mezi lety 810-25 v Soluni, v mládí byl správcem byzantské provincie obývané Slovany a později se stal mnichem na maloasijském Olympu. S bratrem Konstantinem-Cyrilem vedl v roce 863 cyrilo-metodějskou misi na Velkou Moravu. Jejich dokonalé vzdělání slovanskými jazyky a organizační schopnosti přinesli Slovanům srozumitelnou bohoslužbu v mateřském jazyce, překlad bible a bohoslužebných knih, školu vychovávající žáky, první slovanské sbírky zákonů a literaturu. Právem byli prohlášeni patrony Evropy. Po této úspěšné činnosti byli pozváni do Říma, kde Konstantin zemřel, Metoděj byl v roce 869 papežem Hadriánem II. vysvěcen na biskupa a ustanoven arcibiskupem panonským (fakticky s působností pro všechna slovanská knížectví.). Vrátil se na Moravu a začal překládat Bibli (kromě knih makabejských), některé právní spisy a řecké spisy Konstantinovy.

 

6. července - státní svátek

je Den upálení Mistra Jana Husa. 6.7.1415 byl v Kostnici, kde odmítl odvolat své učení, upálen římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, kazatel a vůdce reformního hnutí Mistr Jan Hus (nar. kolem r. 1370 v obci Husinec). Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky - reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z české i protestantské reformace.

 

11. července

je Světový den populace. Jeho cílem je zvýšit povědomí o problémech globální populace. Byl ustanoven Radou guvernérů Rozvojového programu OSN v roce 1989. Předcházel mu „Den pěti miliard“, stanovený na 11. července 1987, což je přibližné datum, kdy měla světová populace dosáhnout počtu pěti miliard obyvatel Země. Což byl jeden z prvních důvodů vzniku pro Světový den populace, dalšími důvody byly jevy populaci zasahující, například zemětřesení a jiné katastrofy a samozřejmě se tento den věnovaný nám lidem zaměřuje na růst či pokles úmrtnosti, počet zdravých a nemocných lidí a vývojových trendů polupace jako celku, tak i jejích dílčích částí.

 

18. července

je Mezinárodní den Nelsona Mandely; vyhlásilo v roce 2009 Valné shromáždění OSN. Je uznáním příspěvku bývalého prezidenta Jihoafrické republiky k šíření kultury míru a svobody. V rezoluci A/RES/64/13 vyjádřilo Valné shromáždení uznání jeho oddanosti hodnotám lidství, úsilí na poli řešení konfliktů, soužití ras, ochrany lidských práv, usmíření, rovnosti pohlaví a práv dětí a dalších zranitelných skupin. Uznává také zásluhy Nelsona Mandely (18. července 1918 - 5. prosince 2013) o zlepšování života chudých a jeho výraznou roli v posilování demokracie a podpoře míru na celém světě.

 

 Více zde

 

Anketa

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten se existujících občanských sdružení dotkne:

0%
60%
0%
20%
0%
20%

Webmaster

Ing. František Knížek
E-mail: fknizek@iol.cz

Statistika TOPlist (od 1.4.2012)

TOPlist

Webhosting

www.webzdarma.cz
www.webzdarma.cz